ALV op 15 april 2021

De digitale Algemene Ledenvergadering op donderdag 15 april wordt bijgewoond door 18 leden.

Opening
De voorzitter, Thijs van Baar, opent de vergadering om 16:00u en heet iedereen van harte welkom. Omdat we een aantal nieuwe gezichten zien volgt een korte voorstelronde.

Bestuurssamenstelling
Zoals gemeld is ons bestuurslid Ruben de Bruin aftredend en niet herkiesbaar. Het bestuur bedankt Ruben voor zijn bijdrage en inzet in de afgelopen jaren. Het bestuur stelt Michiel Leeser, eigenaar van Valerius Boutique Hotel, voor om te benoemen als nieuw bestuurslid. De aanwezige leden gaan akkoord met deze benoeming.

De taakverdeling binnen het bestuur is als volgt:
Thijs van Baar: voorzitter
Roel Tangenberg: penningmeester
André Klijnsma en Mascha Schrander: communicatie
Remco de Vries: werkgroep KVO
Arnold Dirkzwager en Erwin van Doleweerd: detailhandel
Michiel Leeser: evenementen
Anke Kars: secretariaat

Financiële rapportage
Vervolgens geeft de voorzitter uitleg over de financiële zaken van de vereniging. De kascommissie, bestaande uit Peter Bode en Jan Rijken, heeft de financiële stukken en de jaarrekening gecontroleerd en geconstateerd dat de verantwoording een correct beeld geeft van het gevoerde bestuur. De kascommissie adviseert de Algemene Ledenvergadering het bestuur decharge te verlenen.

Werkgroep Verkenners
Eind vorig jaar is vanuit het bestuur een werkgroep Verkenners gestart. Deze groep houdt zich bezig met de profilering van de vereniging. Er wordt ingezet op versterking van de communicatie. Ook de gemeente Wormerland draagt hieraan bij. Nieuwe ideeën zijn bijv. een maandelijks terugkerende netwerkborrel of ontbijtsessie te organiseren, waarbij het mogelijk is een bedrijvenpitch te houden. Ook potentiële leden zijn welkom. Het doel is meer ondernemers te laten kennismaken met onze vereniging.

Bedrijfsbezoeken
In het najaar zullen ook de bedrijfsbezoeken door BVWormerland samen met de gemeente weer opgestart worden. Bij interesse kunnen de leden zich bij ons aanmelden.

Werkgroep KVO
De werkgroep KVO houdt zich bezig met het ‘schoon, heel en veilig houden’ van de bedrijventerreinen. Samen met de brandweer, politie en gemeente onderhouden zij nauw contact met elkaar en 2x per jaar wordt er een middag- en avondschouw gehouden.

Bijeenkomst gemeente Wormerland
De gemeente Wormerland wil in plaats van de nieuwjaarsbijeenkomst een digitale bijeenkomst met ondernemers houden. De gemeente heeft als beleid dicht bij de ondernemers te staan. Ondernemers kunnen hiervoor ook zelf onderwerpen inbrengen, zoals de parkeersituatie (wel of geen blauwe zone) in het centrum.

De uitnodiging voor 19 mei (’s avonds) volgt binnenkort.
B&W heeft al met diverse ondernemers persoonlijk kennisgemaakt.

Afsluiting
De voorzitter spreekt de wens uit dat er in het najaar weer een fysieke bijeenkomst kan zijn en ziet de leden graag bij de bijeenkomst van 19 mei dan wel bij de ondernemersborrel of ontbijtsessie. Niets meer aan de orde zijnde bedankt de voorzitter de leden voor hun aanwezigheid en inbreng en sluit de vergadering om 17:00u.