KVO

Keurmerk Veilig Ondernemen Bedrijventerreinen (KVO-B)

Een onveilige omgeving zorgt voor veel schade en overlast en kan leiden tot verstoring van het ondernemersklimaat. In het KVO-B maken betrokken partijen afspraken om overlast, criminaliteit en onderhoud en beheer op het bedrijventerrein aan te pakken.

De werkgroep KVO-B Wormerland bestaat uit:

– Gemeente Wormerland, Politie, Brandweer/Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland
– Bedrijvenvereniging Wormerland, Omgevingsdienst IJmond en ATN Beveiliging

Onder het motto ‘schoon, heel en veilig’ heeft de werkgroep, onder begeleiding van MKB-Nederland, beleid en visie uitgewerkt in een Plan van Aanpak. De audit die in 2018 is uitgevoerd door KIWA heeft geresulteerd in het behalen van het certificaat KVO-B. Het keurmerk is een waardering voor bedrijventerreinen waar men heeft ingezet op samenwerking om de veiligheid te verbeteren.

De criminaliteitscijfers betreffende inbraak dalen in Nederland het snelst op KVO-gecertificeerde bedrijventerreinen. Mede als gevolg van jarenlange inzet op publiek-private samenwerking op lokaal niveau. De gezamenlijk gemaakte en uitgevoerde actieplannen zorgen voor investeringen in betere beveiliging (denk aan investeringen op het gebied van het afsluiten van bedrijventerreinen, camerabeveiliging en voorlichting van het bedrijfsleven). De schade die het bedrijfsleven jaarlijks lijdt door criminaliteit en onveiligheid wordt door deze en andere maatregelen fors verminderd. Het KVO-B heeft direct effect op het veiligheidsgevoel van ondernemers, werknemers en burgers. Maar ook is er vaak een structurele verbetering van de samenwerking tussen ondernemers en andere partijen te zien.

De laatste jaren verschuift de criminaliteit zich naar ondermijning en cybercriminaliteit. Ondernemers vinden dat ook dat maatregelen hiertegen onderdeel moeten uitmaken van het KVO.

Zodoende bestaat er een geheel aan maatregelen die de veiligheid moeten waarborgen voor nu en in de toekomst. Voorbeelden van maatregelen zijn:

– het organiseren van bijeenkomsten voor en door ondernemers over ‘schoon, heel en veilig’
– beter georganiseerd toezicht door politie en beveiliging
– het beter verlichten van panden, het plaatsen van camera’s en dergelijke
– investeringen in de openbare ruimte (groenvoorziening, straatverlichting, enz.)
– ondermijning en cybercriminaliteit.

De werkgroep is hard op weg om hercertificering in 2021 te behalen. Hiertoe dient er een veiligheidsanalyse van het terrein te worden gemaakt van de huidige stand van zaken. Naast dat er door de werkgroep ieder jaar een aantal schouwen over de terreinen wordt uitgevoerd en er incidentencijfers van politie en brandweer worden aangeleverd, worden voor deze analyse ook alle ondernemers op de genoemde bedrijventerrein benaderd om de KVO-B vragenlijst in te vullen.